Verlof aanvragen

In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. Deze leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand volgende op de maand waarvan het kind de leeftijd van vijf jaar bereikt, maar we streven ernaar om ook de vierjarigen de school ‘geregeld te laten bezoeken’. De directeur van de school mag voor ten hoogste tien dagen verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. De school is verplicht absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar bij ‘problemen’ te waarschuwen.

De volledig ingevulde aanvraag kunt u inleveren bij de schoolleiding. Over een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder, beslist de schoolleiding. Als de aanvraag gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van leerling en ouders) van meer dan tien schooldagen betreft, wordt deze doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. Het verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd (bij vakantieverlof dient u eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel uw boeking te regelen) en indien mogelijk worden voorzien van bewijsmiddelen (kaart, uitnodiging o.i.d.).

In de schoolgids kunt u op bladzijde 50 de criteria vinden voor het toekennen van extra verlof.

Download hier het formulier voor het aanvragen van verlof.