Praktische vragen

Algemeen

Welke onderwijsmethoden worden gebruikt?

Binnen onze school maken wij gebruik van de volgende methoden:

 • Godsdienst: Startpunt en de Samenleesbijbel
 • Technisch lezen: Veilig Leren Lezen Kim-versie (groep 3) en Estafette (groep 4 t/m 8)
 • Begrijpend lezen: Beter Bijleren, Grip op Lezen en Nieuwsbegrip
 • Rekenen: Snappet Rekenen
 • Taal: Taal op Maat
 • Spelling: Spelling op Maat
 • Engels: I-pockets (groep 1 t/m 4) en Big English (groep 5 t/m 8)
 • Natuur: natuurzaken
 • Geschiedenis: tijdzaken
 • Aardrijkskunde: wereldzaken
 • Verkeer: Wijzer! Verkeer
 • SOVA-methode: Kanjertraining
 • Schrijven: Schrijven in de basisschool
Groep 1/2 maken gebruik van de observatie en lesmethode 'Onderbouw'.

Wat houdt de kanjer training in?

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Wanneer zijn de vakanties?

Klik hier voor het vakantierooster.

Wanneer krijgen de kinderen hun rapport?

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Deze rapportage aan de ouders gaat over de ontwikkelingsvorderingen van hun kind. Voor de groepen 1 en 2 maken we gebruik van de vorderingen vanuit ons observatiesysteem ’Kijk’. Het rapport kan op school met de leerkracht besproken worden. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Twee keer per jaar zijn er oudergespreksmomenten (10 minuten). Als u tussentijds vragen hebt, dan vinden wij het fijn als u gelijk komt. Er kan dan een afspraak met de leerkracht gemaakt worden.

Waar kan ik het pestprotocol inzien?

In onze schoolregels hebben we het woord Samen en Plezier (de letter S en P van SUPER) opgenomen. We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan en daar samen leren te spelen en werken. We hebben op onze school een pestprotocol. Door te werken met de Kanjermethode leren we kinderen wat wij verstaan onder goed gedrag, namelijk de ‘witte pet’. En alles wat daarvoor nodig is om deze ‘pet’ te laten zien in gedrag. Op deze manier willen we een veilige school zijn voor alle kinderen. Juf Thelma is op school de Kanjercoördinator.

Nieuwe ouders

Mag mijn kind na schooltijd op het schoolplein blijven spelen?

Leerlingen mogen na schooltijd niet op het schoolplein spelen. Vanaf 15.30 uur gaan de poorten dicht.

Kan ik op school komen kijken?

U bent van harte welkom tijdens de inloopmorgens en inloopmiddagen. Meer informatie is te vinden op deze pagina.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven of aanmelden?

Meer informatie kunt u vinden op de pagina aanmelden.

Zijn er ook wendagen voor mijn kind op school?

Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school komt, is er de mogelijkheid om te komen wennen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze pagina.

Wat zijn de talenten van jullie school?

"Groei staat voor ontwikkeling. Wij bieden ruimte aan ieder kind om zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied waarbij ieder kind uniek is. Elk kind heeft zijn eigen gaven en talenten." Net als de leerlingen heeft onze school ook diverse talenten.

 • Onze waarden zijn vastgelegd in het woord SUPER (samen, uniek, plezier, eerlijk, respect). Deze zijn in samenwerking met ouders en leerlingen tot stand gekomen.
 • Binnen onze school werken we met de Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn hierin geschoold.
 • Binnen onze school hebben wij een actuele boekencollectie in onze bibliotheek op school in samenwerking met CultuurpuntAltena.
 • Modern ICT-onderwijs: inzet Chromebooks, tablets, I-pads, touchboarden en gebruik Snappet (rekenonderwijs).
 • Wij geven Engels in de groepen 1 t/m 8.
 • Tijdens rapportgesprekken komen de leerlingen van groep 5 t/m 8 mee naar het gesprek.
 • Op school werken wij met het leerplein.

Hoe worden de klassen gevormd?

De klassen worden gevormd op basis van de leeftijd van de leerlingen. Het kan voorkomen dat er combinatiegroepen gevormd worden. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen.

Hoe geven jullie vorm aan de extra begeleiding voor leerlingen?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen met extra hulp worden regelmatig besproken binnen ons team en ons samenwerkingsverband. Soms lukt het niet om een kind goed te laten leren. Dan besluiten we om het kind een groep over te laten doen of we zoeken naar speciale hulp/zorg binnen of buiten onze school. Om deze zorg zo goed mogelijk gestalte te geven zijn we aangesloten bij het Samenwerkingsverband 41.02 ‘De Driegang’. In dit samenwerkingsverband werken basisscholen en de speciale basisschool samen om continu zorg voor de leerlingen, in het kader van ‘Passend onderwijs’, te ontwikkelen en uit te voeren. We voeren regelmatig overleg over werkwijze en hulpaanbod voor ‘zorgleerlingen’. Een aantal keer per jaar komt een ‘ondersteuningsteam’, bestaande uit ABG'er vanuit Driegang, een orthopedagoog en onze Intern Begeleider, bij elkaar om leerlingen, in samenspraak met de groepsleerkracht, optimale zorg te bieden. De onderwijsassistente ondersteunt de groepsleerkracht bij het bieden van extra hulp en begeleiding aan individuele of groepjes leerlingen.

Wat zijn de schoolkosten?

Van u als ouders/verzorgers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het schoolfonds. Het onderwijs wordt vanuit het Ministerie bekostigd, maar om iets extra's te doen gebruiken we de ouderbijdrage. Aan het begin van het cursusjaar wordt een bijdrage van alle ouders gevraagd om bijzondere activiteiten te kunnen bekostigen. De bijzondere activiteiten zijn bijvoorbeeld het Kerstfeest, Paasfeest, Sinterklaasfeest, deelname aan sportwedstrijden, traktaties, vervoer van en naar excursies, enz. Voor schoolreis, schoolfeest, schoolkamp en schoolzwemmen wordt een extra bijdrage gevraagd vanwege toegang- en deelnameprijzen. Zonder uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet organiseren, terwijl wij van mening zijn dat het juist goed is dat kinderen deze ervaringen opdoen in hun basisschooltijd. Mocht het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een probleem voor u zijn, neemt u dan contact op met de directeur. Ouders die niet in staat zijn om het schoolgeld te betalen, kunnen een aanvraag hiertoe doen bij de stichting Leergeld. Meer informatie vindt u op www.leergeld.nl en is te verkrijgen bij de directie.

Wat zijn de schooltijden?

Zie de pagina schooltijden op onze website.

Wat organiseert de school buiten de lessen om?

Naast de gewone lessen, worden er ook regelmatige andere activiteiten georganiseerd, zoals:

 • Leesbevorderingsactiviteiten
 • Praktische verkeerslessen
 • Schoolreisje/schoolkamp
 • Excursies bijpassend bij de thema's die spelen binnen de klas
 • Musical met groep 8
 • Diverse kerstdiensten

Hoe is het overblijven en de buitenschoolse opvang geregeld?

De leerlingen kunnen tijdens de middagpauze overblijven. Meer informatie over het overblijven vind u op deze pagina. Meer informatie over de voor- en naschoolse opvang vind u op deze pagina.

Waar wordt er gesport?

De groepen 1 en 2 beschikken over een eigen speellokaal, waarin met grote regelmaat wordt gegymd. Tevens worden hier spellessen en muzieklessen gegeven. De lessen voor groep 3 t/m 8 vinden plaats in sporthal “De Jager” in Giessen. Het vervoer van en naar de sporthal vindt plaats met bussen. Groep 3 en 4 gymmen hier 1 x per week 60 minuten, de hogere groepen 1x per week 2 uur (blokuur).

Wat zijn de afspraken rondom de pauzehap?

In groep 1 en 2 is er halverwege de morgen gelegenheid om meegebracht drinken zonder prik en een stukje fruit of groente te eten. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen in de pauze het meegebrachte fruit en drinken gebruiken. Het drinken liefst in een beker of een flesje dat weer mee naar huis genomen wordt, voorzien van de naam van de leerling. Probeert u de afvalberg te beperken? We vragen u vriendelijk doch dringend om een gezond tussendoortje mee te geven zoals een appel, mandarijn, banaan, druiven, aardbeien, worteltjes of een stukje komkommer. Snoep en koeken zijn niet toegestaan i.v.m. het stimuleren van het eten van gezonde voeding; wij eten groente en fruit, wij ‘gruiten’ iedere dag! Met eventuele vragen hierover kunt u bij de leerkrachten terecht. Wanneer uw zoon of dochter om medische redenen geen groente en fruit mag eten, bespreekt u dit dan met de leerkracht? We kunnen dan andere afspraken met u maken.

Wat doet de ouderraad?

Binnen onze school is er een ouderraad actief. Deze bestaat uit een aantal ouders en 2 leerkrachten. Ze proberen alles zo goed mogelijk te organiseren en hebben daar uiteraard regelmatig hulp van ouders/vrijwilligers bij nodig. Heeft u vragen, tips, opmerkingen, problemen, adviezen, ideeën of bent u tevreden, laat het ons dan weten. Voor meer informatie over de ouderraad willen wij u verwijzen naar deze pagina.

Hoe is de samenstelling van het team?

Ons team bestaat uit:

 • 1 directeur
 • 1 IB-er
 • 17 leerkrachten
 • 4 onderwijsassistenten
De samenstelling van het team is ook te zien op deze pagina.

Hoe worden verjaardagen gevierd?

Als een leerling jarig is, wordt er natuurlijk in de groep aandacht besteed aan de verjaardag en mag hij/zij in de eigen groep trakteren. De meesters en juffen vieren hun verjaardag tijdens meesters- en juffendag.  

Als ik wil helpen op school, hoe gaat dat in zijn werk?

De ouderraad ondersteunt tijdens diverse activiteiten op onze school. Dit zijn activiteiten, zoals Open Dag, afscheid groep 8, Sinterklaasfeest, kerstviering etc. Ze proberen alles zo goed mogelijk te organiseren en hebben daar uiteraard regelmatig hulp van ouders/vrijwilligers bij nodig. Daarnaast is het ook mogelijk dat de leerkracht u benadert voor hulp bij onder andere schoolreisje, handvaardigheidslessen etc.

Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de leerkracht?

U kunt in contact komen met de groepsleerkracht van uw kind of de directeur van de school door een afspraak te maken. Hiervoor kunt u altijd mailen, bellen of een afspraak maken voor na schooltijd. Bent u op zoek naar de mailadressen? Dan kunt u deze vinden op deze pagina.

Onderwijs

Als ik wil helpen op school, hoe gaat dat in zijn werk?

Er worden allerlei activiteiten door onze ouderraad georganiseerd. Wilt u deelnemen aan de ouderraad?  Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Ouderraad.

Wat kan ik doen als ik een gesprek wil met de leerkracht?

U kunt in contact komen met de groepsleerkracht van uw kind of de directeur van de school door een afspraak te maken. Hiervoor kunt u altijd mailen, bellen of na schooltijd even binnenkomen om een afspraak te maken.

Wat doet de (G)MR?

Hiervoor verwijzen wij u naar de pagina 'MR & GMR'.

Hoe meld ik mijn zoon/dochter ziek?

Indien een leerling, ook een niet leerplichtige 4 jarige, om welke reden dan ook, niet of te laat op school kan zijn, dan verwachten we dat u als ouders/verzorgers er voor zorgt dat de groepsleerkracht hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld. Mocht een leerling ontbreken in de klas dan wachten we tot uiterlijk 08.45 uur of 13.15 uur, waarna wij contact opnemen om te informeren waar de leerling is. Om onrust te voorkomen, vragen wij u met nadruk om ons tijdig te informeren. U kunt de leerkrachten vóór 08.30 uur en 13.00 uur bellen op 0183-441977.

Mijn zoon/dochter heeft een afspraak bij de tandarts, dokter, orthodontist o.i.d., hoe geef ik dit door?

U kunt de leerkrachten uiterlijk een dag ervoor op de hoogte brengen van de afwezigheid. Dit kan door een Parro-bericht naar de leerkracht te sturen of te bellen naar 0183-441977.

Hoe kan ik de vorderingen van mijn zoon/dochter volgen?

Iedere ouder/verzorger ontvangt een code om in te loggen in het ouderportaal van ParnasSys. Hierin staat de schoolagenda en het verzuim. Om de vorderingen te bespreken is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind.

Waar kan ik een klacht melden?

Indien er klachten zijn over het onderwijs dan kunt u zich in deze volgorde vervoegen bij:

 1. de groepsleerkracht
 2. de directie
 3. het algemeen bestuur van de school
 4. de medezeggenschapsraad
Indien er klachten zijn over een persoon:
 1. de directie
 2. het algemeen bestuur
Allereerst wordt er naar gestreefd om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die door het college van bestuur in nauw overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is vastgesteld.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Als u een klacht heeft hetzij over een persoon, hetzij over een besluit, dan gaat u eerst zoals in het voorgaande al is aangegeven met de direct betrokkene hierover in gesprek. Het kan voorkomen dat u er met het bespreken van de klacht met elkaar niet uitkomt. Uw klacht wordt niet opgelost. Dan kunt naar de contactpersoon (de interne vertrouwenspersoon) van onze school. Dit is juf Marjolein. Zij/hij verwijst u naar de externe vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersonen bemiddelen tussen klager en beklaagde, waarbij geprobeerd wordt beide partijen met elkaar in gesprek te brengen. Lukt dit niet dan kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie. De externe vertrouwenspersonen kunnen u hierbij helpen. De externe vertrouwenspersonen van De Stroming zijn: ● Mevrouw Gerarda v/d Nat ● De heer Dick Nederveen De externe vertrouwenspersonen hebben een eigen emailadres: vertrouwenspersonen@destroming.eu Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en BVE. Postbus 82324 2508 EH Den Haag tel.: 070 – 3861697 e-mail: info@gcbo.nl www.klachtencommissie.org Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel.: 0900-1113111

Wanneer zijn de ouderavonden?

Aan het begin van het schooljaar wordt er een oudervertelmoment (groep 4 t/m 7) of een informatieavond (groep 1/2 en 8) gepland. In november hebben wij een voortgangsgesprek (10 minuten). In februari en juni volgen de rapportgesprekken naar aanleiding van het gekregen rapport. In groep 7 is er een oriëntatiegesprek Voortgezet Onderwijs en in groep 8 een adviesgesprek.

Wanneer moet ik gaan kijken naar een school voor het Voortgezet Onderwijs?

In de maand november krijgen de leerlingen van groep 8 een overzicht met de open dagen van de VO scholen. Deze vinden plaats in december en januari. In november worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek, waarbij de leerkrachten aangeven welke scholen tot de mogelijkheden behoren. Na de open dagen volgende de adviesgesprekken.