Visie

Onze basiswaarden zijn:
geloof, hoop en liefde

Onze kernwaarden zijn:

 • S amen
  Wij zijn samen de school, jij en ik!
 • U niek
  Je mag zijn wie je bent.
 • P lezier
  Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.
 • E erlijk
  Wij zijn eerlijk en betrouwbaar.
 • R espect
  Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

Deze waarden zijn tot stand gekomen in overleg met de kinderen, onze ouders van de school en allen die er werken.

Waartoe geven wij onderwijs?
⦁ om kinderen iets te leren, te laten groeien, creatief te leren denken;
⦁ om kinderen een veilige, voorspelbare leeromgeving te bieden waarin ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen tot mooie mensen (die volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij);

In ons mission statement: “Ruimte voor groei”, de kernachtige spreuk die kort en krachtig aangeeft waar onze school voor staat, wordt onze visie op goed onderwijs als volgt beschreven: “RUIMTE VOOR GROEI”.

We willen met onze school “de Zaaier” aan kinderen ruimte bieden voor groei. De naam van onze school is afkomstig uit de gelijkenis van “De Zaaier” uit het Bijbelboek Mattheüs. Een zaaier strooit zaad uit over de akker en doet er alles aan wat mogelijk is, om het zaad te laten ontkiemen en uitgroeien tot een gezonde plant. De leerkrachten bieden het onderwijs aan; zij ‘zaaien’ en willen daarna voldoende mogelijkheden aan de kinderen bieden om zich te ontwikkelen.

Ruimte betekent hier plaats; een juiste plek, een fijne groep, een aantrekkelijk schoolgebouw met goede voorzieningen
Ruimte staat ook voor mogelijkheden; een veilig pedagogisch klimaat, een goede relatie met de leerkrachten, het gevoel dat je gewaardeerd wordt waardoor je zelfvertrouwen krijgt, de mogelijkheid om zelf keuzes te maken, initiatieven te nemen, zelfstandig te worden en verantwoording te dragen. Een school waar je jezelf kunt zijn en je plezierig voelt.

Ruimte betekent ook kans. Er is voldoende kans, gelegenheid voor al die kinderen om op hun eigen wijze tot hun recht te komen. We hanteren verschillende werkwijzen om het beste uit een kind te halen en spelen in op de verschillen tussen de kinderen.

Groei staat voor ontwikkeling. Wij bieden ruimte aan ieder kind om zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied waarbij ieder kind uniek is. Elk kind heeft zijn eigen gaven en talenten. We sluiten aan bij hun niveau, stemmen af op de onderwijsbehoefte van een kind en werken daarvandaan verder. We bieden uitdaging en ondersteuning. We werken ontwikkelings- en handelingsgericht. We differentiëren bij instructie en verwerking. We halen uit de kinderen wat erin zit waardoor ze zich optimaal ontplooien en tot volle wasdom komen.
We geven niet alleen ruimte voor groei aan de kinderen, maar ook ruimte voor groei aan elkaar. Als collega’s werken we nauw samen, we leren van, met en aan elkaar. We willen d.m.v. gesprekken met ouders en kinderen samen rekening houden met ieders gaven en talenten en streven ernaar die ten volle te benutten. Dit is zichtbaar in de uitwerking en vormgeving van het personeelsbeleid, de collegiale consultatie, de interne coaching, de specialisten op de verschillende vakgebieden en de invulling van de ouder- en kindgesprekken. Ons vakkundige en enthousiaste team werkt aan de kwaliteit van onderwijs en aan persoonlijke ontwikkeling. Onze school is in beweging en daardoor is er ruimte voor groei voor de leerlingen en het team!

Ruimte voor groei; dat kunnen we alleen uitstralen omdat we weten dat God ons de ruimte geeft om onze gaven en talenten te ontwikkelen en in te zetten voor elkaar. Hij is de Bron waaruit we putten.

Vanuit deze basis willen we omgaan en werken met de leerlingen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.