MR & GMR

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die een aantal keer per jaar vergaderd. De MR heeft instemmings- of adviesrecht over besluiten, die met het beleid van de school te maken hebben. Denk hierbij aan de vakantieregeling, de ouderbijdrage, de begroting en het beleid betreffende leerkrachtenbenoemingen. De ouders kunnen de oudergeleding in de MR kiezen. De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. Van de gekozen ouder wordt verlangd dat de taak in de MR wordt vervuld in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de schoolvereniging.

De MR bestaat uit:

  • Mw. Stephanie van der Meijden secretaris/leerkracht
  • Mw. Alda Eggink leerkracht
  • Mw. Caroline van Tilborg leerkracht
  • Mw. Annemarie van Gelder voorzitter/ouder
  • Dhr. Bart Ouwehand ouder
  • Derde ouderlid vacature

De MR is per mail bereikbaar via: mr.dezaaier@destroming.eu  

Gemeenschappelijke medezeggenschaps raad
Er is ook een GMR. Deze is verbonden aan de vereniging. Vanuit elke school is daarin een ouder en een personeelslid vertegenwoordigd. Zij hebben instemmings- of adviesrecht bij bepaalde boven-schoolse zaken op bestuursniveau.

Documenten organisatie MR/GMR:

Jaarverslag MR 2019-2020

2020 MR reglement

2020 GMR reglement

GMR Profielschets – leden de Stroming

GMR verkiezingsreglement

Medezeggenschapsstatuut De Stroming