MR & GMR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die een aantal keer per jaar vergadert. De MR heeft instemmings- of adviesrecht over besluiten, die met het beleid van de school te maken hebben. Denk hierbij aan de vakantieregeling, de ouderbijdrage, de begroting en het beleid betreffende leerkrachtenbenoemingen. De ouders kunnen de oudergeleding in de MR kiezen. De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. Van de gekozen ouder wordt verlangd dat de taak in de MR wordt vervuld in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de schoolstichting.

De MR bestaat uit:

  • Mw. Stephanie van der Meijden secretaris/leerkracht
  • Mw. Alda Eggink leerkracht
  • Mw. Caroline van Tilborg leerkracht
  • Mw. Annemarie van Gelder voorzitter/ouder
  • Mw. Aurora Vos ouder
  • Mw. Anouk Smits ouder

De MR is een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school, maar ook kunnen ouders zelf punten inbrengen. Dus als je ergens mee zit, als je vragen hebt over het onderwijs of de gang van zaken op school of als je het ergens niet mee eens bent, schroom niet en spreek ons gerust aan! Wij zullen dat weer meenemen naar de eerstvolgende MR vergadering (die data staan ook in de jaarplanning op de website). Het is mogelijk om de ouders uit de MR persoonlijk aan te spreken, maar het kan ook via de mail: mr.dezaaier@destroming.eu. Indien u geïnteresseerd bent in de notulen van de MR vergaderingen kunt u deze opvragen via bovenstaand mailadres.

Uw betrokkenheid wordt gewaardeerd.

Gemeenschappelijke medezeggenschaps raad
Er is ook een GMR. Deze is verbonden aan de Stroming. Zij hebben instemmings- of adviesrecht bij bepaalde boven-schoolse zaken op bestuursniveau. Op dit moment is er geen ouder of leerkracht van onze school lid van de GMR. Wel is er regelmatig contact tussen de MR leden en de GMR leden.  Heeft u interesse om deel te nemen aan de GMR? Neem dan contact op via gmr@destroming.eu.

Documenten organisatie MR/GMR:

Jaarverslag MR 2022-2023

Jaarverslag GMR 2022-2023

Jaarverslag MR 2021-2022

2020 MR reglement

2020 GMR reglement

Jaarverslag MR 2019-2020

GMR Profielschets – leden de Stroming

GMR verkiezingsreglement

Medezeggenschapsstatuut De Stroming