MR & GMR

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die een aantal keer per jaar vergaderd. De MR heeft instemmings- of adviesrecht over besluiten, die met het beleid van de school te maken hebben. Denk hierbij aan de vakantieregeling, de ouderbijdrage, de begroting en het beleid betreffende leerkrachtenbenoemingen. De ouders kunnen de oudergeleding in de MR kiezen. De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. Van de gekozen ouder wordt verlangd dat de taak in de MR wordt vervuld in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de schoolvereniging.

De samenstelling van de MR is als volgt:
1. Dhr. J. Lankamp voorzitter/ouder
2. Mw. L. Heiblom leerkracht
3. Mw. C.J.A. Timmermans ouder
4. Mevr. I. Colet (GMR) ouder
5. Mw. A. Schouten-Eggink leerkracht
6. Mw. C. van Tilborg (GMR) leerkracht

Gemeenschappelijke medezeggenschaps raad
Er is ook een GMR. Deze is verbonden aan de vereniging. Vanuit elke school is daarin een ouder en een personeelslid vertegenwoordigd. Zij hebben instemmings- of adviesrecht bij bepaalde boven-schoolse zaken op bestuursniveau.