Waar kan ik een klacht melden?

5 september 2018

Indien er klachten zijn over het onderwijs dan kunt u zich in deze volgorde vervoegen bij:

  1. de groepsleerkracht
  2. de directie
  3. het algemeen bestuur van de school
  4. de medezeggenschapsraad

Indien er klachten zijn over een persoon:

  1. de directie
  2. het algemeen bestuur

Allereerst wordt er naar gestreefd om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die door het college van bestuur in nauw overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is vastgesteld.