Wie is de vertrouwenspersoon?

5 september 2018

Als u een klacht heeft hetzij over een persoon, hetzij over een besluit, dan gaat u eerst zoals in het voorgaande al is aangegeven met de direct betrokkene hierover in gesprek. Het kan voorkomen dat u er met het bespreken van de klacht met elkaar niet uitkomt. Uw klacht wordt niet opgelost. Dan kunt naar de contactpersoon (de interne vertrouwenspersoon) van onze school. Dit is juf Marjolein. Zij/hij verwijst u naar de externe vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersonen bemiddelen tussen klager en beklaagde, waarbij geprobeerd wordt beide partijen met elkaar in gesprek te brengen. Lukt dit niet dan kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie. De externe vertrouwenspersonen kunnen u hierbij helpen.

De externe vertrouwenspersonen van De Stroming zijn:
● Mevrouw Gerarda v/d Nat
● De heer Dick Nederveen

De externe vertrouwenspersonen hebben een eigen emailadres: vertrouwenspersonen@destroming.eu

Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en BVE.
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel.: 070 – 3861697
e-mail: info@gcbo.nl www.klachtencommissie.org
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel.: 0900-1113111